Concurso de teatro infantil - O FACHO

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL O FACHO 2022

Asumindo como propias as palabras de Juan Ramón Jiménez cando afirmaba que “Teatro infantil é aquel que tamén lle gusta aos nenos”, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil 2022, que se rexerá polas seguintes bases:

 1. Poderán optar ao devandito premio calquera persoa, sen restrincións, sempre que a obra sexa inédita e redactada en lingua galega, -en calquera norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- non representadas, nin premiadas noutros certames.
 2. Estabelécese como premio único de 450€ e unha biblioteca de libros de teatro.
 3. A obra, que non poderá exceder os 80 fólios, será presentada por triplicado, en formato DIN A4, a dobre espazo e mecanografados por umha soa cara.
 4. Os orixinais para o Concurso enviáronse por correo á:
  Caixa de Correos n.º 46, Taller Principal d’A Crunha.
  Presentáronse so un lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viran acompañados dun envelope pechado que conteña no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos, correo eletronico e teléfono do autor ou autora.
 5. O prazo de admissom de orixinais finda o día 15 de Abril do 2022 ás doce da noite. O fallo do premio fará-se público o mes de Maio.
 6. Os gañadores serám elixidos por un xurado nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por persoas de recoñecido prestigio no ámbito teatral galego.
 7. O xurado poderá declarar deserto o premio do concurso e será o que deberá resolver aquelas situaçons que se presenten e que nom esteiam contempladas nestas bases, así como as dúbidas que podam existir na súa interpretación.
 8. A participaçom neste Certame implica asumir as bases do mesmo.
 9. Os orixinais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 días, previo correo dirixido ao enderezo postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Coruña poderá solicitar que lle sexan enviados por correo postal.

Esta convocatória entrará en vigor ao día seguinte da súa publicaçom nos medios.

Agrupación Cultural O Facho
A Coruña, 12 de Xaneiro de 2022