Concurso de Contos de Nenos para Nenos 2023

Concurso de Contos de Nenos para Nenos O Facho 2023

Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO e
nos que participaron ou gañaron moitos dos escritores e escritoras que hoxe fan posíbel con a súa
obra unha literatura galega de calidade e de grande importancia nas letras universais, realizase a
convocatoria para 2023 do Concurso Literario de “Contos de Nenos para Nenos”

BASES DO CONCURSO

PRIMEIRA: PARTICIPANTES:

 1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega en calquera
  das tres normas ortográficas (RAG, Eo-Naviego, Reintegrado, Lusófona).

  CATEGORÍA A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos

  CATEGORÍA B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos
 1. Os traballos presentados deberán ser:
  • orixinais e inéditos en toda a súa extensión
  • non teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e
  • os seus dereitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por
  período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xurado.
 2. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.

SEGUNDA: PREMIOS

 1. En cada categoría existirán dous premios en metálico coa seguinte dotación económica:
CATEGORÍA ACATEGORÍA B
1º PREMIO500€500€
2º PREMIO300€300€

TERCEIRA: PRESENTACIÓN DOS CONTOS:

 1. Poderá facerse individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos, por:
  a) Correo electrónico: ofacho@ofacho.com
  b) Correo postal dirixido à: Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correos n.º 46,
  Oficina Principal.
 2. No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán
  facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que
  ser presentado individualmente.
 3. Cada autor só poderá presentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:

  Categoría A: Un máximo de cinco folios
  Categoría B: Un máximo de dez folios
 4. As obras haberen de se presentar por triplicado, manuscritas ou mediante editores de texto,
  encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:

  Nome e apelidos do autor/a.
  Enderezo e telefone. Correo electrónico.
  Centro onde cursa os seus estudos.
  Categoría na que participa.

CUARTA: XURADO

 1. Os premios serán escollidos por un xurado designado pola Asociación Cultural O Facho.
 2. Para alén da orixinalidade literaria, o xurado valorará a riqueza lingüística e o coñecemento
  gramatical reflectido nas obras.
 3. O xurado poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá
  resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así
  cono as dubidas na súa interpretación.
 4. O fallo do Xurado publicarase no mes de Maio.

QUINTA: PRAZO DE ADMISIÓN

 1. prazo de admisión de orixinais finaliza o día 16 de Abril do 2023 ás doce da noite.


Descarga PDF Bases do concurso de Contos de Nenos para Nenos O Facho 2023